Rammeaftale for Heltetræning
Rammeaftalen for Heltetræning v/Helteskolen – private hold

Rammeaftalen

Nærværende aftale skal gennemlæses inden kursusstart af forældrene eller den ansvarlige for barnet (forældre/kontaktforældre), før et forløb/kursus kan påbegyndes.

Heltetræning:

Heltetræning er dannelse. Et tilbud om at tage ansvar, stå ved sig selv og de særpræg man har. Heltetræning indeholder kropslig adfærdsterapi, hvor der altid tages udgangspunkt i Helteskolens undervisningsmetoder og -materialer: Den Ydre Helt / Den Indre Helt / Den Hele Helt. Der undervises af uddannet Heltetræner.

Formålet med Heltetræningen er dannelse gennem fysisk træning. Dannelsen består bl.a. af opmuntrende adfærdsregulering. Vores Heltetrænere er uddannede kropsterapeuter og stræber mod at børn og unge får et sundt, trygt og naturligt kendskab til deres egen krop.

I dannelsen benytter vi bl.a. flere kunststilarter som sang, dans, kamp og skuespil. Dette gøres ved både mundtlig instruktion, kropslig anvisning og tilretning ved fysisk kontakt; i form af bl.a. løft, vejledning af kropsholdning, hvilepositioner, samt almindelig undervisning og hjælp til fysisk bevægelse.

Heltetræningen består af 12 gange med afsluttende Heltetest og Heltefest. Hver gang indeholder en ny færdighed. Hvis barnet er utryg kan en forældre eller den ansvarlige for barnet opholde sig i lokalet i kortere tid, og I aftaler dette med en Heltetræner. Alle forældre er ellers velkommen den første gang på Introdagen, 6, 11 og 12 mødegang

Grundregler for Heltetræning:

Man deltager og lytter. Man informerer Heltetræneren, når man forlader rummet. Man har ikke hovedbeklædning på, med mindre det er af religiøs overbevisning. Ingen har tyggegummi i munden. Unødig brug af bandeord undlades. Man har inden undervisningen fået besørget sig selv.

Samarbejdsbetingelser:

I forbindelse med afvikling af privat kurser skal der være en forælder eller den ansvarlige for barnet (forældre/kontaktforældre), som har indgående kendskab til deltageren til stede. Hvis man ønsker at forlade stedet, skal man sikre sig, at Heltetræneren kan opnå telefonkontakt og komme i forbindelse med forældre/kontaktforældre. Hvis forældrene eller den ansvarlige for barnet (forældre/kontaktforældre) eller deltager ikke ønsker at samarbejde, ophører kurset.

Nødplan; Kurset stoppes øjeblikkeligt:

  • Hvis en elev nægter at adlyde og modsiger sig Heltetræneren besked i mangel på respekt*.
  • Hvis grundreglerne for Heltetræningen ikke bliver overholdt*.
  • Hvis en deltager mod forventning måtte komme til skade.
  • Hvis der er truende adfærd fra kursisterne*. Hvis kurset stoppes af en af ovennævnte

    grunde, kontaktes forældrene øjeblikkeligt. Ved voldelig eller truende adfærd kontaktes

    politiet i yderste konsekvens. *Her gives der ikke penge retur.

1

Om Magtanvendelse:

Vi tager udgangspunkt i Undervisningsministeriet bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. ( En elev er i dette tilfælde deltageren på privat hold, og læreren er Heltetræneren og Skolens ledelse er Formanden for Heltetræningen.)

§ 10. Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Stk. 2. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.

Stk. 3. En elev, over for hvem der anvendes magt af den i stk. 2 nævnte karakter, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.

Stk. 4. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen efter stk. 3 omgående underrettes af læreren, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

Vi tager udgangspunkt i vejledning om magtanvendelse i private og kommunale dagbehandlingstilbud og interne skoler i Københavns kommune: ” Det er fuldt berettigede at en lærer, der har det fornødne overskud og den nødvendige fysiske styrke, fastholder, fører eller fjerner et meget urolig eller skrigende barn, som er meget forstyrrende, og som ikke kan beroliges ved en pædagogisk indsats. ”.

• Man vil altid blive stillet til ansvar for en ugerning. Man bliver ikke udstillet, men man bliver stillet til ansvar.

• Vi har samme beføjelser til at udøve fysisk magt, som forældre i sammenlignelige situationer ville kunne tage i brug. Der er en gråzone, der tillader den, der har ansvaret for et barns opførsel i en given situation at anvende en vis fysisk magt, som ellers vil blive bedømt som ulovlig tvang. Vi tilstræber lighedsprincippet. Alle bliver behandlet ens. Enhver indgribende opførsel vil kun blive udført således, at barnet eller den unge forstår den, som den direkte konsekvens af den udviste adfærd.

• En magtanvendelse vil altid blive fulgt op af tryghedsskabende tiltag. • Enhver magtanvendelse bliver indberettes til vores samarbejdspartner og forældre inden

for 24 timer efter episoden.

Orienteringsforpligtelse:

Det påhviler forældre/kontaktforældre /ansvarlig at informere deltageren om kursets afvikling og formål. Forældre/kontaktforældre /ansvarlig har pligt til at oplyse om en deltagers diagnoser, behov for medicin eller andre hensyn, der bør tages i undervisningen. Heltetræneren har tavshedspligt under ansvar.

Afbud/aflysning:

Se forretningsbetingelserne på Foreningens Heltetraening.dk hjemmeside. Foreningen Heltetræning er ikke pålagt at gennemføre kursusdagen en anden dag uden betaling.

Forsikringsforhold:

Deltagernes husstandsforsikring dækker eventuelle skader, person som tingsskader, som en kursusdeltager måtte foranledige. Forvolder en deltager skade på inventar eller andet, bortvises pågældende fra undervisningen. Deltagelse sker på eget ansvar.

page2image3630238768

2

Foreningen Heltetræning tager sig af Heltetræningen i fritidsordninger, forening og fritidslivet, hjælpeorganisationer, kulturelle arrangementer. Foreningen Heltetræning har et tæt samarbejde med virksomheden Helteskolen*, FOF og AOF. Se mere på www.Heltetræning.dk

Helteskolen er en materiale- og kursusvirksomhed, der tager sig af Heltetræning i børnehaver, skoler, institutioner, gymnasier, efterskoler og virksomheder m.m. Helteskolen står for alt undervisningsmateriale og uddanner Heltetrænere. Se mere på www.Helteskolen.dk

Facebook Heltetræning

Her kan du med fordel følge med i nyttig information, opslag, træningsprogrammer, film og billeder fra events.

For at deltage i kurset skal rammeaftalen været gennemlæst grundigt inden kursusstart !!!


Med Venlig helte-hilsen

Foreningen Heltetræning