Vedtægter
Vedtægter for Foreningen Heltetræning


§ 1. Foreningens navn er ”Foreningen Heltetræning”. 

 

§ 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

 

§ 3. Formål

3.1 Foreningens primære aktiviteter er Heltetræning. Heltetræning er helhedsorienteret dannelse gennem klassiske kunststilarter: dans, sang, kamp og skuespil. 

3.2 Foreningens formål er dannelse gennem aktiviteter og forpligtende fællesskab samt lære børn og unge attage vare på sig og blive hele mennesker. Et tilbud om at tage ansvar, stå ved sig selv og de særpræg man har.

 

3.3 Foreningen henvender sig primært til børnehavebørn, børn og unge, samt børn med specielle behov, dvs. diagnoser som ADHD, Asperger, Tourettes, autisme og OCD, m.m.

3.4 Heltetræning er dannelses for børn og unge.

Gennem aktiviteter arbejdesmed kropslig adfærdsterapi.  Gennem heltetræningen fårbørn og unge styr på deres adfærd, såvel psykisk som fysisk.

Deres opmærksomhed skærpes, og de opnår ro og koncentration i kroppen, inden der undervises i de forskellige kunststilarter.

 

Heltetræningen er med til at genskabe kontakten til børn og unges egen indre kerne, som er universel og fælles menneskelig. Heltetræningen belyser potentialet hos den enkelte, så det gavner helheden.  Med Heltetræning kan børn og unge blive selvbærende mennesker der kan tage vare på sig selv og hinanden. 

 

Nogle af formålene med Heltetræningen er fx at:

 • Skabe ro og koncentration i kroppen
 • Forbygge diabetes og fedme
 • Forbygge aggressiv og voldelig adfærd
 • Motivere indadvendte børn og unge til bevægelse
 • Hjælpe udadvendte børn og unge med at styre deres eget energiniveau
 • Almen dannelsestræning for børn og unge
 • Hjælpe adfærdsvanskelige børn og unge med eller uden diagnoser, til at få en lettere hverdag.
 • Smidiggøre kroppens led
 • Sætte gang i blodomløbet uden at stresse de indre organer
 • Styrke børn og unges selvværd og selvforståelse
 • Inkludere alle, som taler et fælles menneskeligt sprog, der går ud over race, religion og social arv.

Ved at følge Heltetræningen motiveres og aktiveres en sund livsstil hos børn og unge, samtidig med at de bliver bevidste om, at de også har et ansvar.

 

3.4 Medlemskab:

Alle der tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlem. 

 

3.5 Generalforsamling:

3.5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes første 2. uge i januar måned. Indkaldelse sker i 3. uge i december. 

 

3.5.2. Alle medlemmer har møderet og er stemmeberettiget. For medlemmer under 16 år har forældre/værge møderet og er stemmeberettiget. 

3.5.3. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Hvis ønske om det kan foretages skriftlig afstemning.

 

3.5.4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Årsberetning til godkendelse
 • Revideret regnskab til godkendelse
 • Budget til orientering
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse og suppleanter
 • Valg som revisor og suppleant
 • Eventuelt

3.5.5. Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling. 

 

3.6 Kontingent og deltagerbetaling

3.6.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

 

 

3.6.2. Æresmedlemmer eller passive medlemmer skal ikke betale kontingent.

 

3.6.3. Målgrupper med deltagerbetaling, som fastsættes af generalforsamlingen.

 • Børnehavebørn i alderen 3 – 6 år Heltetræningsforløb hedder ”Den Ydre Helt”. Skolebørn i alderen 7 – 12 år Heltetræningsforløb hedder ”Den Indre Helt”.        
 • Unge i alderen 13 – 21 år Heltetræningsforløb hedder ”Den Hele Helt”.             
 • Børn med specielle behov, Heltetræningsforløb hedder ”Den specielle Helt”.    
 • Voksne Heltetræningsforløb hedder ”Hero Training”. 

 

3.7 Foreningens undervisere og aflønning: 

3.7.1. Underviserene i Heltetræningen hedder ”Heltetrænere”. En Heltetræner skal være diplomuddannet fra firmaet 4 Årstider v/Helteskolen og årligt have underskrevet en kontrakt. Helteskolen har varemærket Heltetræning. Helteskolen udgiver materialer til Heltetræningen og ejer alt indhold til evig tid. Således har Helteskolen alt ophavsret af undervisningen i Heltetræningen.

 

3.7.2. En Heltetræner koster kr. 500,- i timen og aflønnes af Foreningen med  B-indkomst, der opgives til Skat hver måned. Heltetrænere skal fremsende faktura til Foreningen, før de kan modtage løn.

Ved max 15 deltagere på foreningens hold, skal der anvendes 1 x Heltetrænere.     Ved mere end 15 deltagere på foreningens hold, skal der anvendes 1 x Heltetrænere og 1 x Hjælpeheltetræner.

Ved over 22 deltagere på foreningens hold, skal der anvendes 2 x Heltetrænere.

Er der 2 x Heltetrænere på et Forenings hold, skal de dele lønnen. Dette sker typisk ved intro/start og afslutningen af et kursusforløb. 

Det er muligt for trænerene i mellem at dele et hold/ et job og derved også at dele       lønnen.

 

 

 

 

3.7.3. Foreningens Heltetrænere arbejde gratis:

 • For et eller to gode formål ved hjælpeorganisationersårlige aktiviteter. De er på forhånd udvalgt på Foreningens Generalforsamling. 
 • Når det gælder promovering af Heltetræningens forløb i et nærområde.

 

3.8 Andre omkostninger: 

3.8.1  Foreningen Heltetrænings Heltetest på de forskellige Heltehold har omkostninger i form af diplomer og forplejning. Rekvisitter ved de forskellige temaer som udklædning ogbannere til forløbet. Dette gælder generelt for Foreningens forløb og når der laves events. 

 

3.9 Bestyrelsen:

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. På første møde efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv på følgende poster: 

 • Formand
 • Kasser                   
 • Næstformand
 • Bestyrelsesmedlem                                       
 • Referent                 

 

3.10 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af dissesforfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

    3.11 Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

     3.12 Økonomi 

       3.12.1 Regnskabsåret følger kalenderåret

       3.12.2 Regnskabet udarbejdes løbende af foreningens valgte kasser. 

       3.12.3 Det reviderede regnskab skal forelægges den årlige generalforsamling. 

 

 

3.13 Ekstra ordinær generalforsamling 3.13.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender anmodning til formanden om afholdelse.

3.13.2I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodning.  3.13.3 Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

     3.14 Opløsning af foreningen

3.14.1 Foreningen kan kun opløses ved 2 / 3 flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. 

 

       3.14.2 Ved foreningens ophør tilfalder foreningens evt. formue Red Barnet. 

 

 

Vedtægterne godkendes den 23.8.2016

 

Ændret på generalforsamling den 8.1.2018